Praktikvejleder

Uddannelsen til praktikvejleder henvender sig til pædagoger, som tilrettelægger praktikken for de pædagogstuderende på deres institution.

Uddannelsen til praktikvejledere på pædagoguddannelsen er på diplomniveau og svarer til et modul i en pædagogisk diplomuddannelse (10 ECTS point). Uddannelsen indeholder både didaktiske og vejledningsfaglige læringsteoretiske og pædagogfaglige elementer.

Praktikvejlederuddannelsen tager ca. 7 uger og henvender sig målrettet praktikvejledere i pædagogiske institutioner. Gennem uddannelsen kan du kvalificere dig som vejleder og blive klædt på til at matche pædagoguddannelsens krav. Du kan tilegne dig kompetencer i at etablere læringsmiljøer i praksisfeltet og til at formidle faglig professionel viden og færdigheder og samtidig understøtte den enkelte studerendes individuelle læreproces.

Praktikvejlederuddannelsen omfatter:

  • Praktik som uddannelseselement i pædagoguddannelsen, herunder pædagogiske og didaktiske forhold
  • Pædagogisk arbejde som profession
  • Iagttagelse og vurdering af læreprocesser
  • Vejledning og bedømmelse, herunder den studerendes eventuelle egen praksis som praktikvejleder

Uddannelsen sker sammen med andre kollegaer, der også kender hverdagsudfordringerne og taler samme sprog. Det vil give mulighed for erfaringsudveksling med ligestillede, og et helt nyt personligt netværk.

Det generelle kompetenceløft på pædagoguddannelsen stiller øgede krav til de institutioner, der gennem praktikken varetager en vigtig del af uddannelsen til pædagog. Praktikvejledere i de enkelte institutioner skal kunne tilrettelægge lærings- og udviklingsforløb, sikre en kvalitativ vejledning i praktikken og vurdere om forløbet har udviklet den studerendes kompetencer.

Læs om optagelse og adgangskrav på UddannelsesGuiden.dk

Krav til praktikstedet
I bekendtgørelsen om pædagoguddannelsen står der om praktikstedets opgaver i forbindelse med uddannelsen:

§ 14. Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende:

1) Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og arbejdsmetoder.

2) Uddannelsesplan for de tre praktikperioder i overensstemmelse med bilag 7 og 8, med angivelse af relevant litteratur, specialiseringsmuligheder, organisering af praktikvejledning og af kontakt til uddannelsesinstitutionen. Uddannelsesplanen kan udarbejdes i samarbejde med uddannelsesinstitutionen.

Stk. 2. Praktikstedet har ansvar for, at den studerende modtager praktikvejledning i overensstemmelse med de godkendte læringsmål for perioden, jf. § 15, stk. 2.

Stk. 3. Senest når 2/3 af 1. års praktikperiode er forløbet, skal praktikstedet efter drøftelse med uddannelsesinstitutionen og den studerende og med inddragelse af den studerendes praktikdokument, jf. § 15, stk. 1, udtale sig om, hvordan den studerende kan opfylde de konkrete læringsmål, jf. § 15, stk. 2, i resten af perioden. Uddannelsesinstitutionen skal underrettes om udtalelsen. En tilsvarende udtalelse skal afgives, senest når 2/3 af hver af de lønnede praktikperioder er forløbet, og praktikstedet har afholdt et møde mellem praktikstedet, den studerende og uddannelsesinstitutionen.
Bekendtgørelsen om uddannelse af praktikvejledere til pædagoguddannelsen

Globaliseringsmidler til praktikvejlederuddannelsen
Der er afsat 25 mio. kr. til yderligere efteruddannelse til praktikvejledere fordelt på 5 mio. kr. i 2007 og 10 mio. kr. i 2008 og 2009. 

Midlerne er afsat til at dække institutionernes omkostninger til vikar og deltagerbetaling minus SVU samt statens omkostninger til SVU og taxametre. Alt i alt koster en praktikvejlederuddannelse ca. 62.100 kr., hvorfor puljen samlet set kan finansiere 402 uddannelser. Institutionernes omkostning er 35.455 kr. pr. uddannelse. Det giver ca. 14 mio. kr., som kommunerne og regionerne vil få en trækningsret til.

Midlerne i puljen er afsat til yderligere efteruddannelse, hvilket betyder, at institutionerne selv skal uddanne samme antal praktikvejledere som tidligere.

Læs her hvordan midlerne bliver udmøntet (word).

| Senest opdateret 18-11-2010 |