Skal vold politianmeldes?

Bliver du som pædagog udsat for vold fra et barn eller en ung i arbejdstiden, er der tale om en arbejdsskade, som skal anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Men skal du også politianmelde inden for 72 timer?

Sideløbende med en sag i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan vold anmeldes til Erstatningsnævnet, som giver erstatning til ofre for forbrydelser. Det er en erstatning, du kan få udover det, som du eventuelt har krav på i den almindelige arbejdsskadesag.

Gode råd
Få gode råd om erstatning for skader som følge af vold, politianmeldelse af vold og dispensation for krav om politianmeldelse i vores pjece:
Hvis du har været udsat for vold på dit arbejde

Offererstatningsloven og arbejdsskader
Hvis du i forbindelse med dit arbejde har været udsat for en forbrydelse, der har medført personskade, har du mulighed for at få erstatning efter offererstatningsloven. Din ansøgning behandles af Erstatningsnævnet.

Det er en betingelse for at kunne få erstatning efter loven, at der er tale om en strafbar handling omfattet af straffeloven eller tilholdsloven. Det kan for eksempel dreje sig om vold eller trusler, der er så alvorlige, at de kan straffes efter straffelovens bestemmelser herom. Der er derimod ikke tale om en straffelovsovertrædelse, hvis en pædagog for eksempel kommer til skade ved, at et barn for sjov er hoppet op på ryggen af pædagogen. Erstatning i forbindelse med en sådan arbejdsskade vil kunne søges efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven.

For at få erstatning efter offererstatningsloven skal forbrydelsen som udgangspunkt anmeldes til politiet inden 72 timer.

Vold eller trusler om vold mv. kan anmeldes til politiet bl.a. ved brev, telefon, e-mail eller personligt fremmøde. Anmeldelsen kan foretages af dig, din arbejdsgiver eller andre. Du skal være opmærksom på, at det som udgangspunkt ikke er nok, at politiet har været tilkaldt til stedet. Du skal udtrykkeligt anmelde volden mv. begået mod dig.

BUPL anbefaler sine medlemmer til ikke at politianmelde, hvis leder og medlem vurderer, at der er tilstrækkelige konkrete og individuelle pædagogiske hensyn til skadevolderen. Hvis der er tvivl om hvorvidt der er konkrete, individuelle hensyn til stede, så anbefales det fortsat at politianmelde inden 72 timer. 

Dispensation fra kravet om politianmeldelse inden 72 timer
Hvis du som plejepersonale, pædagog, socialpædagog, lærer eller medlem af anden personalegruppe med særlig støtte- og omsorgsfunktion mv. i forbindelse med dit arbejde kommer til skade ved en straffelovsovertrædelse, f.eks. fordi en elev, patient eller borger udsætter dig for vold eller trusler, kan der være konkrete, individuelle pædagogiske og/eller behandlingsmæssige hensyn til eleven, patienten eller borgeren, som taler imod en politianmeldelse. Hvor dette konkret er tilfældet, dispenserer Erstatningsnævnet fra kravet om politianmeldelse inden 72 timer. Nævnet vil i den forbindelse anmode arbejdsgiveren om en udtalelse om det præcise hændelsesforløb og om begrundelsen for at undlade at politianmelde episoden.

Hvis du i forbindelse med dit arbejde er kommet til skade ved en straffelovsovertrædelse, er det vigtigt, at du inden for fristen på 72 timer sammen med din arbejdsgiver overvejer, om der i netop dit tilfælde er konkrete pædagogiske og/eller behandlingsmæssige hensyn til den skadevoldende elev, patient, borger mv., der taler imod, at forbrydelsen bliver politianmeldt.

Der skal være tale om en konkret begrundelse fra din arbejdsgiver for ikke at foretage politianmeldelse. Det vil sige, at der skal være konkrete pædagogiske og/eller behandlingsmæssige hensyn over for den pågældende skadevoldende elev, patient, borger mv. Erstatningsnævnet kan nemlig kun dispensere fra kravet om politianmeldelse, hvis begrundelsen fra din arbejdsgiver henviser til konkrete, individuelle behandlingsmæssige og/eller pædagogiske hensyn.

Du kan læse mere om forskellen på konkrete og generelle pædagogiske og/eller behandlingsmæssige hensyn i vejledningens pkt. 2.3. Under vejledningens pkt. 3 kan du desuden finde eksempler, der illustrerer forskellen på konkrete og generelle hensyn.

Se Justitsministeriets vejledning om offererstatning i sager om forbrydelser mod plejepersonale, pædagoger, socialpædagoger, lærere og andre personalegrupper med særlige støtte- og omsorgsfunktioner mv.

I Justitsministeriets vejledning fremgår det, at i de tilfælde, hvor arbejdsgiveren mener, at der er helt konkrete og individuelle pædagogiske eller behandlingsmæssige hensyn til skadevolderen (typisk et barn eller en ung), kan man undgå politianmeldelse.  

Hvis du ikke politianmelder
Som supplement til Justitsministeriets vejledning findes dette skema til registrering af konkrete hensyn der taler mod politianmeldelse af vold, som vi anbefaler at du bruger, hvis du bliver udsat for vold i forbindelse med arbejdet.

Skemaet kan stå i stedet for en politianmeldelse, hvis arbejdsgiver nedskriver hvilke konkrete hensyn der var til at barnet/den unge, og at disse hensyn var årsag til at episoden ikke blev politianmeldt. 

Leder bør tage sig af politianmeldelse
BUPL er opmærksom på de problemstillinger og dilemmaer, der knytter sig til kravet om politianmeldelse af børn eller unge. Det udfordrer det pædagogiske relationsarbejde og tillidsforholdet mellem pædagoger, forældre og børn/unge. Det kan derfor være en både personlig og faglig belastning at skulle lave en anmeldelse.

Anmeldelse til politiet kan foretages af medarbejderen selv, af arbejdsgiveren eller af andre. BUPL opfordrer til, at det er institutionens leder, der står for anmeldelsen. Dels for at beskytte medarbejderen mod den følelsesmæssige belastning, og dels for at give medarbejderen de bedste muligheder for at sikre det fremtidige samarbejde med barnet eller den unge og forældrene.

Selve anmeldelsen kan ske ved personligt fremmøde på politistationen eller - hvis politiet er blevet tilkaldt i anledning af episoden - på stedet. Herudover kan anmeldelse ske telefonisk eller skriftligt i form af brev eller e-mail. 

Udover en eventuel sag om arbejdsskade kan BUPL også hjælpe med anmeldelse til Erstatningsnævnet. Du kan kontakte den lokale BUPL fagforening for råd og vejledning.

Kontakt BUPL
Har du været udsat for vold og står over for at skulle anmelde et barn eller en ung til politiet, bør du kontakte din lokale fagforening. BUPL har rådgivere, som kan vejlede dig om det bedste forløb.
| Senest opdateret 28-08-2017 |