Politik på det pædagogisk-faglige område

BUPL Sydsøsts politik på det pædagogisk-faglige område vedtaget på fusionsgeneralforsamling den 27. april 2006.

BUPL Sydøst arbejder på at fastholde flest mulige institutioner i offentligt regi. Institutionerne er en af grundstenene i et velfærdssamfund og derfor et samfundsanliggende, som de folkevalgte politikere må tage det overordnede ansvar for.

Institutioner for børn og unge er en uadskillelig del af det danske velfærdssamfund og en afgørende forudsætning for fremtidig velstand og demokrati. En daginstitution i Danmark er samtidig garant for, at alle børn uanset baggrund udvikler sig emotionelt, intellektuelt og motorisk. Derfor mener BUPL Sydøst, at lige og fri adgang til at gå i daginstitution er en del af børns rettigheder.

Børneinstitutionernes muligheder for at løse deres samfundsmæssige opgaver er snævert knyttet til de økonomiske ressourcer, som politisk afsættes til området. Personaleressourcerne er afgørende for, om pædagogerne kan udføre udviklende, forebyggende og lærende pædagogik.

Personaleressourcerne bør primært anvendes på at ansætte uddannede pædagoger. Med afsæt i pædagoguddannelsen er de i stand til at analysere og vurdere børn og unges behov. De kompetencer og personlige egenskaber, som pædagogerne udvikler, gør dem til eksperter på børne- og unge området i det kommunale regi.

Pædagoger skal sætte den pædagogiske dagsorden i institutionen såvel som i kommunen. I institutionen er det pædagogerne, der planlægger, udfører og evaluerer det pædagogiske arbejde. I kommunen er det pædagogerne - ikke mindst tillidsfolk og ledere - der sætter fokus på det pædagogiske område. Det sker med afsæt i børnenes behov. Målet er at tilvejebringe tilstrækkelige ressourcer til, at børne- og ungeområdet fortsat kan løse sin opgave og udvikle sig.

Fagforeningens rolle er dels at bakke medlemmernes bestræbelser på at fastholde den pædagogiske dagsorden op, dels direkte at øve indflydelse på de beslutninger, som træffes på det pædagogiske område på det kommunale niveau. Her i indgår arbejdet med at dokumentere, ana-lysere og synliggøre konsekvenserne af utilstrækkelige ressourcer overfor offentligheden, forvaltningerne og politikerne. Målet er flere ressourcer til det pædagogiske område. Vejen til målet er at få de folkevalgte politikere til at tage ansvar.

Regeringen har pålagt alle dagtilbud at udforme pædagogiske læreplaner. BUPL Sydøst tager afstand fra den skolificering, der fra politisk hold lægges op til. Det er vigtigt, at pædagogerne – og ikke mindst ledere og tillidsfolk – har afgørende indflydelse på, hvordan og med hvilket fokus læreplanerne udarbejdes. BUPL Sydøst er af den opfattelse, at omdrejningspunktet for børns udvikling og læring skal tage udgangspunkt i det læringssyn og læringsmiljø, som kendetegner den pædagogiske faglighed.

Målet om et udviklende og lærerigt miljø for alle børn og unge forudsætter et samarbejde med andre faglige organisationer på området: SL, DLF og FOA.

Målet om et udviklende og lærerigt miljø for alle børn og unge forudsætter, at der er relevante pædagogiske tilbud til alle kommunens børn. Med afsæt i det enkelte barns udviklingsbehov skal der etableres tilbud, hvor de nødvendige kompetencer og ressourcer er til stede. BUPL arbejder for, at alle ansatte i institutioner for børn og unge i alderen 0-18 år er uddannede pædagoger og at pædagoger ledes af pædagoger.

BUPL arbejder for at forbedre alle medlemmers forhold uanset hvilket regi, de er ansat i. En del at dette arbejde består i, at sikre pædagogernes efter- og videreuddannelse, kompetenceudvikling og den pædagogiske kvalitetsudvikling i institutionerne. Finansieringen er et arbejdsgiveransvar, hvilket indebærer, at der afsættes tid og penge til såvel egentlig uddannelse som til udvikling af den pædagogiske faglighed med udgangspunkt i institutionens dagligdag.

Det er af afgørende betydning for institutionernes vilkår, hvordan de bliver drevet og ledet. BUPL mener, at fritidspædagogikken bør organiseres med egen ledelse og økonomi. Det være sig som fritidshjem eller aldersintegrerede institutioner.

Såfremt, der oprettes SFOer, arbejder BUPL på at sikre et ligeværdigt forhold mellem skoleledelse og SFO-ledelse, ligesom der skal være særlig opmærksomhed på, at SFOerne sikres ressourcemæssigt og økonomisk.

Udviklingen af samarbejdsflader mellem pædagoger og lærere skal ske under hensyntagen til begge faggruppers uddannelsesmæssige kompetencer. Pædagogernes mål er i den sammenhæng at sikre det fritidspædagogiske rum. Det ligeværdige samarbejde skal være baseret på viden, ansvar og helhedssyn.

Kommunerne skal sikre og etablere klubtilbud efter servicelovens bestemmelser. Klubtilbuddene til de store børn og unge er et kommunalt ansvar. Der skal udvikles attraktive tilbud af høj kvalitet. Det indebærer blandt andet tæt samarbejde med SSP. Målet er at skabe størst mulig kvalitet i klubbernes opsøgende og forbyggende arbejde overfor de unge. Fritidsklubberne skal ikke overlades til frivillige organisationer og foreninger.

Det er BUPLs mål, at der etableres et sammenhængende institutionstilbud for gruppen af 0-6-årige. Det skal skabe helhed og kontinuitet i barnets institutionsliv. Oprettelse og drift skal ligeledes være under serviceloven.

Når man afdækker det enkelte barns udviklingsbehov vil der være en gruppe børn, der ikke kan få deres udviklingsbehov dækket i de traditionelle institutioner. Disse børn har krav på institutioner, hvor pædagoger med specialiseret faglig viden, kan drage den nødvendige omsorg for barnets særlige udviklingsbehov.

Vi forventer, at der i de kommende storkommuner vil blive udviklet nye institutionstyper og foranstaltninger, som kan tilbyde disse børn et kvalitativ godt tilbud. En stærk og kompetent fagforvaltning er af afgørende betydning for kvaliteten i disse tilbud. For at fastholde den viden, erfaring og kompetence, der i dag er på de amtslige arbejdspladser, er det af afgørende betydning, at der er et tæt samarbejde mellem SL og BUPL.

Der skal forsat være mulighed for støttepædagogkorps, heldagsskoler, familieværksteder, behandlingsklasser m.fl., således at det enkelte barn kan fastholde dets relationer i det lokale miljø. Disse tilbud er i dag organiseret på skoler og i daginstitutioner. Derfor har det stor betydning, at der i den kommunale organisering bliver skabt mulighed for fælles udvikling, erfarings opsamling og ikke mindst fælles videreuddannelse. Vidensopsamlingen skal ligeledes bruges i det forbyggende pædagogiske arbejde.

  
  
 
 

| Senest opdateret 03-09-2009 |